» Continut "Transparenta decizionala" | HOT MODIFICARE HOT NR. 38 SI HOT CJ ARAD NR 53

Data ultimei modificari: 28.06.2011

R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
 
HOTĂRÂREA NR.
                                                din                          
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale unor consilii locale, disponibilizate din alocațiile repartizate Consiliului județean Arad
Consiliul județean Arad,
  având în vedere:
     -Referatul Direcției Economice nr. 9553 / 24 .06.2011 cu privire la modificarea Hotărârii C.J.Arad nr.38 /2011, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale unor consilii locale
-  prevederile art.4 alin. c)  din  Legea bugetului de stat pe anul 2011  nr. 286 /28 .12 .2010;
-  prevederile art.91, alin.(3) li.d din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată ;
-  Hotărârea Consiliului județean Arad nr. 38/2011 privind  repartizarea sumelor defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale unor consilii locale
     - avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
 
În temeiul art.97, alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;
 
H O T Ă R Ă Ș T E :
 Art.1 Se aprobă repartizarea sumei de 2.047,0 mii lei pe unitățile administrativ teritoriale din județ pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale după cum urmează :
          MII LEI  
COD CONSILIUL LOCAL DENUMIREA OBIECTIVULUI SUMA ALOCATĂ  PRIN HOT.C.J.ARAD  Nr. 38 / 27.01.2011 ȘI MODIFICATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD NR.53/25.02.2011     cod 11.02.05 INFLUENTE RECTIFICARE PROGRAM IUNIE 2011 PROGRAM RECTIFICAT PRIN HOT. C. J. ARAD NR.     /29.06.2011  
 
1 2 3 4 5 6  
TOTAL  C.L. 8.169,00 2.047,00 10.216,00  
603 INEU DC 29 200,00 100,00 300,00  
604 LIPOVA DJ 682 1.200,00   1.200,00  
608 SÂNTANA DJ 792 C 80,00   80,00  
609 SEBIȘ DJ 793 150,00   150,00  
701 ALMAȘ DC 35 Gara  - Cil 50,00 150,00 200,00  
704 BATA DC  82  Țela - Bulci 0,00 100,00 100,00  
710 BRAZII DC 56                 DJ 708 - Secaș 400,00 280,00 680,00  
717 CRAIVA DC 1  Susag - Tălmaci 300,00 150,00 450,00  
719 DIECI DC 33  192,00   192,00  
722 FELNAC DC 100 150,00 100,00 250,00  
726 GURAHONȚ DC 58 150,00   150,00  
727 HĂLMAGIU DC 44 250,00   250,00  
734 MIȘCA DC 121 40,00   40,00  
739 PETRIȘ DC 75 150,00 150,00 300,00  
746 SINTEA MARE DC 130 297,00   297,00  
    DC 131 150,00 100,00 250,00  
  TOTAL  SINTEA MARE 447,00 100,00 547,00  
748 ȘAGU DC 92 Firiteaz - Fiscut 500,00 217,00 717,00  
750 ȘEPREUȘ DC 132 150,00   150,00  
752 ȘILINDIA DC 27  Șilindia - Satu Mic 300,00 150,00 450,00  
    DC 64 Șilindia - Tauț 0,00 100,00 100,00  
  TOTAL ȘILINDIA 300,00 250,00 550,00  
757 TAUȚ DC 61 A 200,00   200,00  
    DC 62 Minișu de Sus 40,00   40,00  
    DC 64  Tauț - Șilindia 0,00 50,00 50,00  
  TOTAL TAUȚ 240,00 50,00 290,00  
761 VINGA DC 98 2.060,00   2.060,00  
762 VÂRFURILE DC 42 A Avram Iancu – Vidra 550,00 150,00 700,00  
    DC 42   160,00   160,00  
    DC 41 B Avram Iancu - DC 41 A 100,00 200,00 300,00  
    DC 42 B  DN - Lazuri 0,00 50,00 50,00  
  TOTAL VÂRFURILE 810,00 400,00 1.210,00  
763 VLADIMIRESCU DC 68 B 250,00   250,00  
    DC 68 100,00   100,00  
  TOTAL VLADIMIRESCU 350,00 0,00 350,00  
 

Art.2.Direcția Economică a Consiliului județean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităților administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
      Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
     -Instituția Prefectului județului Arad
     -Consiliile locale: Ineu,  Almaș, Bata, Brazii, Craiva, Felnac, Petriș,  Sintea Mare, Șagu, Șilindia, Tauț,   Vârfurile.
     -Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Arad
     -Direcția Economică a Consiliului județean Arad
    - Direcția Tehnică Investiții
     -Trezoreria Municipiului Arad.
 
 
         
 
  PREȘEDINTE,                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI
   Nicolae Ioțcu                                                            Ioan Silaghi