» Continut "Transparenta decizionala" | HOT MODIFICARE HOT NR. 37 REPART SUME DRUM LA CONS JUD SI TOTAL CL

Data ultimei modificari: 28.06.2011

R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
 
HOTĂRÂREA NR.
din   
pentru modificarea Hotărârii C.J.Arad nr. 37 din 27.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
 
Consiliul județean Arad,
  având în vedere:
    -Referatul Direcției Economice nr. 9552 /24.06.2011 cu privire la modificarea Hotărârii C.J.Arad nr. 37 din 27.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
- prevederile art.4 lit. c)  din  Legea  bugetului  de  stat pe anul 2011  nr. 286/28 .12 .2010;
-  prevederile art.91, alin.(3) lit.d din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată ;
    -  Hotărârea Consiliului județean Arad nr. 37/2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
     - avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
 
În temeiul art.97, alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;
 
H O T Ă R Ă Ș T E :
           Art. I
          Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 37/27.01.2011 se modifică și va avea următorul cuprins:   
            “Art.1  Se aprobă  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate județului Arad, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, total 15.795 mii lei, din care:
- 5.579,0 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și cuprinderea ei în bugetul propriu al Consiliului județean Arad;
- 10.216,0 mii lei unor consilii locale ale județului, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumuri județene și comunale.”
          Art.II           Prezenta hotărâre se comunică la :
  • Instituția Prefectului județului Arad,
  • Direcția Generală a Finanțelor Publice a  județului Arad
  • Direcția Economică a Consiliului județean Arad,
  • Direcția Tehnică – Investiții a Consiliului județean Arad,
  • Trezoreria Municipiului Arad.
 
  PREȘEDINTE,                                               SECRETAR AL JUDEȚULUI
   Nicolae Ioțcu                                                            Ioan Silaghi