» Continut "Transparenta decizionala" | Acord final proiect SIGD

 

 
Document de PoZITIE privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor Județul Arad”
(ACORD)
 
Între: 
1. Municipul Arad, prin Consiliul Local Arad cu sediul in ..... reprezentat de dl Primar Falca XXX, imputernicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr... din .....
2. Orasul ......
3. xxxxx
 
PREAMBUL
1.Părțile s-au asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor Județul Arad” (denumit în continuare „Proiectul”) și prin prezentul Document de Poziție (denumit în continuare „Acordul”) stabilesc modul detaliat în care urmează a fi implementat Proiectul.
2. Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor pe toata raza județului Arad.
În vederea implementării Proiectului sunt necesare
a)      Constructia unei statii de compostare a deseurilor biodegradabile situata pe amplasamentul din Arad, în suprafață de 65.525 mp, compus din urmatoarele imobile individualizate : Cartea funciara numarul 78473 cu numarul cadastral 6776 si numarul topografic 184Cc1706/5 cu o suprafata de 25726mp & Cartea funciara numarul 78474 cu numarul cadastral 6777 si numarul topografic 184Cc 1706/6/2 cu o suprafata de 23.357mp &  Cartea funciara numarul 78475 cu numarul cadastral 6778 si numarul topografic 184cc1706/7 cu o suprafata de 16.442.
b)      Constructia unei statii de transfer situata pe amplasasmentul de la Chisineu Cris cu o suprafata de 14.400mp inscris in cartea funciara numarul 4350.
c)      Constructia unei statii de transfer situata pe amplasamentul de la Barzava cu o suprafata de 8455 mp inscris in cartea funciara numarul 1394
d)      Constructia unei statii de transfer pe amplasamentul de la Sebis cu o suprafata de 10.292mp inscris in cartea funciara numarul 3553
e)      Constructia unei statii de transfer a unei statii de soratare si a unei statii de compostare pe amplasamentul de la Ineu ( Mocrea) cu o suprafață de 31.576 mp inscris in cartea funciara numarul 9112 cu numarul cadastral 1996.
f)        Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile pentru toate localitatile din judetul Arad
g)      Achizitionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor biodegradabile menajere in municipiul Arad si orasele Nadlac, Pecica, Curtici, Santana, Pancota si Ineu.
h)      Achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul deșeurilor de la statiile de transfer la depozitul conform de la Arad;
i)        achizitionarea de unitati de compostare individuala pentru localitatile din mediul rural;
j)        închiderea depozitelor neconforme Arad – Campul Linistii, Arad- Poetului, Nadlac, Pecica, Curtici, Santana, Pancota, Chisineu Cris, Sebis, Ineu;
k)      inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din mediul rural;
l)        campanie de informare si constientizare a populatiei si
m)    asistenta tehnica si supervizare.
n)      Identificarea si intretinerea mijloacelor fixe si circulante ale Proiectului
o)      de asemenea va fi utilizata si statia de sortare existenta in municipiul Arad construita printr-un contract de concesiune
p)      ultilizarea depozitului conform existent la Arad, având capacitatea pentru deservirea intregului judet pana la epuizarea acestei capacități.
În vederea realizării investițiilor necesare pentru implementarea Proiectului va fi solicitată finanțarea din Fonduri Europene.
3. Deoarece Proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, Părțile se vor organiza, în limitele teritoriale ale județului Arad, vor contribui la realizarea Proiectului și vor beneficia de Proiect, înțelegând să abordeze și să gestioneze problema deșeurilor în județul Arad în mod unitar și integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care deopotrivă se confruntă și de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii județului Arad. Astfel, părțile își declară intenția fermă de a depune toate eforturile necesare realizării Proiectului, implementării acestuia, înțelegând prin aceasta inclusiv delegarea în condițiile legii a gestiunii serviciilor de salubrizare ale localităților, respectiv a gestionarii deșeurilor prin intermediul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Arad”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică , constituită în conformitate cu dispozițiile legii.
 
Capitolul I. Scopul Acordului
Art.1. Scopul Acordului îl constituie detalierea asocierii dintre Părți în cadrul ADI în vederea:
a) Realizării Proiectului
b) Gestionării serviciilor de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale (denumite în continuare „Serviciile”).
 
Capitolul. II. Obiectul Acordului
 Art. 2 Obiectul prezentuluiAcord il constituie realizarea unui acord intre parti in ceea ce priveste:
a)      activitatile legate de Proiect si finanțarea acestuia
b)      stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile si imobile construite si/sau achizitionate in cadrul Proiectului, precum si al terenurilor puse la dispozitia Proiectului in vederea realizarii acestuia
c)      delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare;
d)      taxele ce vor fi plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la stațiile de transfer/sortare/compostare, operarea stațiilor de transfer/sortare/compostare, transportul deșeurilor la depozitul conform.
e)      mecanismul de plata a serviciilor de salubrizare.
Capitolul III. Drepturile și obligațiile Părților
Activitățile legate de Proiect și finanțarea acestuia
Art. 3. - (1) Consiliul Județean Arad, se obligă să acționeze in calitate de de solicitant al finantarii beneficiar al Proiectului iar Consiliile Locale ale municipiilor, orașelor și comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului. În acest sens Consiliul Județean Arad se obligă să desfășoare următoarele activități:
a)      Efectuarea plătilor privind cofinanțarea pentru Proiect în baza planului de investiții aprobat;
b)      Infiintarea si menținerea în activitate a Unității de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) pe toată durata prezentului Acord
(2) Consiliul Județean Arad va recupera cheltuielile facute cu pregatirea si implementarea Proiectului.
(3) Consiliul Județean Arad va include contribuția financiară în bugetul propriu.
(4) Consiliul Județean Arad suportă contribuția locală si TVA. In sensul prezentului articol contribuția locală reprezintă ponderea contribuției totale locale din valoarea totală a investițiilor fară TVA rezultate in urma Analizei cost-beneficiu aprobate de Ministerul Mediului.
(5) Consiliul Județean Arad suportă contribuția locală și TVA aferente următoarelor investiții, bunuri și servicii;
a)      construcția statiei de compostare de la Arad
b)      constructia statiei de transfer, a statiei de compostare si a statiei de sortare de pe amplasamentul Ineu Mocrea;
c)      constructia statiilor de transfer de pe amplasamentele Sebis, Chisineu Cris si Barzava;
d)      achiziționarea echipamentelor pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile pentru toate localitățile din județul Arad;
e)      achiziționarea echipamentelor pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile menajere din municipiul Arad si orasele Nadlac, Pecica, Curtici, Santana, Pancota si Ineu
f)        achiziționarea mijloacelor de transport pentru transportul deșeurilor de la stațiile de transfer la depozitul conform existent din municipiul Arad;
g)      achizitionarea unităților de compostare individuală pentru localitățile din mediul rural;
h)      închiderea si ecologizarea spațiilor de depozitare din mediul urban și rural;
i)        campanie de informare și conștientizare a populației și asistență tehnică si supervizare.orice alte cheltuieli legate de Proiect vor fi suportate de Consiliul Județean Arad
Art. 4Părțile sunt responsabile sa creeze conditiile astfel incat costurile legate de realizarea durabila a serviciilor si operarea instalatiilor de deseuri construite in cadrul Proiectului să fie recuperate printr-o structura cat mai adecvata a taxei.
 
Capitolul IV. Regimul juridic al terenurilor și al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului
Art. 5. (1)Părțile se angajează să sprijine implementarea Proiectului, prin punerea la dispoziție, în baza hotărârii consiliilor locale competente, a terenurilor pe care urmează să se construiască instalatiile de gestionarea deseurilor, statii de transfer/compostare/sortare (terenurile aferente realizării Proiectului). În acest sens, Consiliile Locale din unitățile administrativ-teritoriale proprietare ale acestor terenuri le vor stabili regimul juridic de bunuri apartinand proprietatii publice si vor acorda Consiliului Judetean Arad, pe întreaga durată a Proiectului,dreptul de administrarea a terenului respectiv, incluzând posesia, folosința și dispoziția materială asupra terenului în limita obiectivului de construire și exploatare a obiectivelor de investiții, conform art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia..
(2) Este interzisă încheierea, pe durata prezentului Acord, a oricărui alt act juridic având ca obiect aceste terenuri.
Art. 6 
(1) Toate bunurile imobile construite sau achizitionate din fondurile alocate Proiectului, cum ar fi statiile de transfer/sortare/compostare vor intra în domeniul public al Județului.
(2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI și deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.
(3) Investitiile ce urmeaza a fi efectuate in fiecare unitate administrativ teritoriala asociata sunt prevazute in Anexa 2 la prezentul Acord
Art. 7
(1) Toate bunurile mobile achizitionate din fondurile alocate Proiectului, cum ar fi vehiculele necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor, containere, unități individuale de compostare și europubele, vor intra în domeniul public al Județului conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța 13/2008, art 10 alin (6).
 (2) Pe întreaga durată a Proiectului, toate unitățile administrativ-teritoriale membre ADI și deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.
 
Capitol V. Delegarea Gestiunii Serviciilor de salubrizare a localităților
Art. 8. (1) Părțile au în vedere să delege gestiunea Serviciilor, pentru activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor. Procedurile de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestor servicii se vor organiza și derula în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare. Gestiunea Serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activități ce compun Serviciile, ce vor fi atribuite prin procedura licitației publice prevazuta de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. .
(2) Nici una din partile prezentului Acord nu va realiza individual nici un fel de contract de delegare a gestiunii privind serviciile mentionate mai sus.
(3) Consiliul Județean Arad, prin UIP, va iniția si va derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului, privind atribuirea:
-       contractelor de lucrari (construirea statiilor de sortare – Ineu; compostare- Arad și Ineu; transfer – Chișineu Criș, Ineu, Sebiș și Bârzava, precum si inchiderea spatiilor de depozitare neconforme din mediul urban si rural);
-       contractele de achiziții publice de bunuri și servicii aferente derulării Proiectului.
-       contractele de delegare privind activitățile aferente Serviciilor de transport a deșeurilor de la stațiile de transfer la depozitul conform existent Arad și exploatarea stațiilor de transfer si a statiilor de sortare si compostare;
 (4) Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare a deșeurilor din zonele de operare arondate fiecărei stații de transfer, transportul acestor deșeurilor până la stația de transfer aferentă, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI, in numele si pe seama Consiliilor Locale implicate. ADI va fi sprijinită în acest proces de către UIP.
(5) Pentru fiecare licitație, CJ sau dupa caz, ADI pe baza propunerilor autorităților locale implicate, va stabili componența Comisiei de Evaluare.
(6) În situația în care una sau mai multe unități administrativ teritoriale din zona deservită de o stație de transfer, la data delegării serviciilor publice de salubrizare în condițiile alin. (4), are în derulare un contract cu un operator, licitația pentru delegarea servciului va fi făcută și pentru acea unitate administrativ – teritorială, cu mențiunea că operatorul selectat va începe operarea la încetarea contractului existent.
(7) In localitatile in care serviciul de colectare si transport a deseurilor este delegat, in condițiile legii, unor operatori de salubrizare, contractele existente de salubrizare dintre operatori si localitatile respective care sunt menținute, vor fi modificate pentru a putea fi integrate în cadrul Proiectului.
Art. 9 (1)Vor fi selectate urmatoarele categorii de operatori pentru activitatile care sunt parte a serviciilor, prin procedura de licitatie publica:
-       operatori pentru colectarea si transportul deseurilor  din mediul urban si rural, in urmatoarele zone: Chisineu-Cris, Sebis, Barzava si Arad. Acestia vor fi denumiti in continuare Operatori de Colectare si Transport (OCT);
-       un operator pentru operarea statiilor de transfer din urmatoarele zone: Chisineu-Cris, Sebis si Barzava, si inclusiv pentru transportul de la aceste statii de transfer pana la statia de sortare/compostare, sau depozitul conform existent, dupa caz. Acest operator va fi demunit in continuare Operator de Transfer (OTT);
-       un operator pentru operarea statiilor de compostare, sortare si transfer de la Ineu, inclusiv pentru transportul de la aceste statii la depozitul conform existent; acesta va fi denumit in continuare operator Mocrea Compostare Sortare Transfer (OMCST). Acest operator va efectua si serviciul de colectare si transport a deseurilor din urmatoarele localitati (care sunt cuprinse in zona arondata statiei de transfer de la Ineu): Arghis, Bocsig, Tauț, Silindia si Hasmas;
-       un operator pentru operarea statiei de compostare de la Arad; acesta va fi numit in continuare operator Compostare Arad(OCA).
(2) Numarul de operatori CT pentru prestarea activitatilor de colectare si transport este de minim unul care va acoperi intreg judetul si maxim 4, cate unul pentru fiecare din urmatoarele zone: Chisineu-Cris, Sebis, Barzava si Arad.
(3) Contractele de delegare ce urmeaza a fi incheiate cu operatorii selectati de Comisiile de Licitatie vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local implicat si/sau Consiliul Judetean, dupa caz.
(4) In scopul evaluarii corecte a cantitatilor de deseuri provenite din fiecare zona de colectare, operatorul OT, OTR, respectiv OTTR va fi obligat sa implementeze un sistem de identificare a containerelor provenite din fiecare din cele 5 zone.
Art. 10 (1) Autoritatea Contractanta, respectiv Delegatarul, va fi:
a) Consiliul Judetean pentru contractele de lucrari de constructii ale bunurilor ce vor fi parte a sistemului de management integrat al deșeurilor
b) Consiliul Judetean pentru contractele de furnizare de bunuri si echipamente finanțate din Fonduri Europene
c) Consilul Judetean pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitatile de exploatare a statiilor de transfer, de transport a deseurilor de la statiile de transfer la depozitul conform existent, de operare a statiilor de compostare de la Arad si Ineu si a statiei de sortare de la Ineu
d) Consiliile Locale implicate prin ADI - în baza unui mandat special dat de fiecare consiliu local, în condițiile legii, zonal pentru unitățile administrativ – teritoriale arondate unei stații de transfer împreună, conform anexei nr.1, pentru contractele de delegare a gestiunii privind activitatile de colectare a deseurilor si de transportare a acestora pana la statiile de transfer
(2) Contractele de delegare cu operatorii, prevazute la lit.d) de mai sus, vor fi incheiate de ADI in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre implicate, care vor acorda ADI un astfel de mandat prin statutul ADI si prin Hotararile Consiliilor Locale de aprobare a contractelor de delegare a gestiunii.
(3) Instalatiile de deseuri realizate prin proiecte PHARE CES raman in functiune în conditiile stabilite prin aceste proiecte, iar deseurile colectate din zonele deservite de aceste instalatii vor fi eliminate la depozitul conform de deseuri existent in municipiul Arad.
(4) În județul Arad există un depozit conform de deșeuri, situat în municipiului Arad . Capacitatea acestui depozit permite deservirea intregului județ. În acest sens Consiliul Local Arad si operatorul depozitului vor incheia un act aditional la contractul de concesiune privind operarea depozitului pentru extinderea ariei de deservire a depozitului de la o localitate (municipiul Arad) la intregul judet. De asemenea, actul aditional va prevedea monitorizarea de catre ADI a contractului de concesiune, in numele si pe seama membrilor sai.
 
Capitolul VI. Taxele aferente serviciilor
Art. 11.(1) Pentru asigurarea finanțării serviciiilor de salubrizare Părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii, după cum urmează:
            - pentru activitățile de colectare si transport a deseurilor de la populatie la Statiile de transfer/sortare/compostare, taxele vor fi stabilite și încasate de consiliile locale;
            - pentru activitățile de operare a statiilor de transfer/sortare/compostare si transport a deseurilor de la statiile de transfer/sortare/compostare la depozitul conform, taxele vor fi stabilite de Consiliul Județean Arad și încasate de consiliile locale, acestea urmând a le vira lunar Consiliului Județean Arad.
(2) Taxa perceputa de la populatie va include toate elementele de cost ale Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor de la colectare, transfer, tratare si eliminare la depozitul conform.
(3) Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de salubrizare, autoritățile administrației publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de salubrizare selectați în condițiile legii, cu respectarea prezentului Acord .
(4) Nivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanțare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanțare și a prevederilor legale aplicabile.
(5) Plata serviciilor prestate de operatorii CT pentru populatie se va efectua de catre consiliile locale . Atat in localitatile urbane cat si in cele rurale va fi instituita o taxa locala pentru salubrizare platită de populație.
(6) Utilizatorii non casnici din localitatile urbane si rurale vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin taxa specială instituită
Art. 12. - (1) Tariful pentru eliminare, la depozitului conform, care urmează să fie plătit de operatorii OTT către operatorul depozitului conform, va fi aprobat de ADI.
(2) Pentru activitățile de colectare a deșeurilor, transportul acestora la punctele/stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer, tarifele operatorilor precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de fiecare Consiliu Local direct implicat în derularea respectivei componente a Proiectului, pentru raza sa de competență teritorială.
(3) De îndată ce va fi stabilit nivelul unic al tarifelor operatorilor pentru colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea stațiilor de transfer, pentru o zonă de colectare determinată, ADI va aproba acest tarif, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale deservite. Cu ocazia deliberărilor legate de nivelul unic al tarifelor doar unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică acest nivelul unic al taxei vor avea dreptul sa voteze asupra hotărârii ADI de fixare a taxei
(4) Părțile se angajează să prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor la stațiile de transfer și a tarifului de eliminare la depozitul conform.
 
Capitolul VII. Contabilitatea și auditul Proiectului
Art. 13 Proiectul va fi auditat în conformitate cu dispozițiile legislației române și europene aplicabile.
Art. 14 Consiliului Județean Aradîi incumbă întreaga răspundere financiară a Proiectului și trebuie să asigure vizibilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa.
Art. 15 Consiliului Județean îi revine responsabilitate de a asigura vizibilitatea tuturor operațiunilor financiare în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului. Facturi sau alte documente corespunzătoare vor însoți orice cerere de acoperire a cheltuielilor.
Art. 16 Toate contractele aferente Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislația achizițiilor publice, indiferent de valoarea acestora.Procedurile de licitație vor fi organizate în conformitate cu procedurile definite de legislatia achizitiilor publice.
 
Capitolul VIII. Dispoziții finale
Art. 17 Părțile răspund integral pentru plata contribuțiilor lor, conform valorii și termenelor de plată stabilite, conform prevederilor acordurilor financiare aplicabile. 
Art. 18 Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi făcută prin Act Adițional aprobat și semnat de toate Părțile și în conformitate cu cerințele prevăzute de Decizia de Finantare a Proiectului.
Art. 19 Orice dispute născute din executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți. În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, orice dispută va fi soluționată de instanțele române de contencios administrativ competente, conform dreptului român.
Art. 20 Consiliul Județean Arad va lua toate măsurile pentru a se asigura că publicitatea privind sprijinul financiar nerambursabil este suficientă pentru ca populația să fie conștientă de rolul jucat de Uniunea Europeană în derularea Proiectului, astfel cum se prevede în Decizia de Finantare a Proiectului și cu respectarea procedurilor aplicabile.
Art. 21 Forța majoră, definită ca orice eveniment imprevizibil, insurmontabil, care nu poate fi controlat de Părți și în special războaiele civile sau catastrofele naturale, înlătură răspunderea Părților care o invocă.
Art. 22 Prezentul Acord a fost încheiat la data de …………….., în 79 de exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părți după cum urmează:
 
                   PĂRȚILE
ACORDULUI                                     
                                                                                    
semnatura
 
 
Anexa A -1 – Planul de implementare
Anexa A 2 – Investiii in localitatile beneficiare ale proiectului
Anexa A3 – Schema functionala a sistemului de contracte, terife si taxe locale
Anexa A 4 – Zonele de colectare
 
 
 
Anexa A - 1 – Planul de implementare
 
In vederea implementarii proiectului „Sistem Integrat de gestiunea deseurilor în Județul Arad”, Judetul Arad a fost impartit in arii de colectare conform hartii de mai jos:
 
Aceste zone se pot modifica pe durata intocmirii documentatiei de licitatii si contractarii operatorilor.
 
Proiectul " Sistem Integrat de Gestionarea Deșeurilor în Județul Arad” va fi inițiat după semnarea și aprobarea prezentului Acord și va cuprinde:
Elaborarea aplicației în vederea obținerii finanțării din fondurile de coeziune și asigurarea finanțării din surse proprii prin contractarea unui împrumut de la o instituție financiară internațională sau din alte surse cum ar fi subvențiile de la bugetul de stat;
Implementarea proiectului de investiții conform planului aprobat prin decizia de Finanțare.
 
 
  
 
 
ANEXA A 1
Planul de implementare
 
Activitate
2009
2010
2011- 2013
2016-2020
2020-2025
2025-2030
Aprobarea aplicatiei
       X
 
 
 
 
 
Detalii de executie si ofertare
 
 
 
 
 
 
Achizitionare echipamente de colectare
 
 
 
 
 
 
 
Achizitionare echipamente compostare si sortare
 
 
 
 
 
 
 
Inchidere depozite existente urbane
 
 
 
 
 
 
 
Inchidere depozite existente rurale
 
 
 
 
 
 
 
Pregatirea contractelor cu operatorii colectori
 
 
 
 
 
 
 
 
Licitarea si inceperea colectarii deseurilor
 
 
 
 
 
 
 
Pregatirea contractului cu operatorul TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licitarea si inceperea operarii statiilor de transfer, sortare si compostare
 
 
 
 
 
 
 
Constructie statie TMB (potential)
 
 
 
 
 
 
 
Constructia depozitului celula 2 (2016)
 
 
 
 
 
 
 
Constructia depozitului celula 3 (2025)
 
 
 
 
 
 
 
Inchiderea depozitului celulele 1, 2
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
ANEXA A2
INVESTIȚII ÎN LOCALITĂȚILE BENEFICIARE ALE PROIECTULUI
Nr.crt
INVESTIȚII PE CATEGORII
Valoare €
1
Colectarea și transportul deșeurilor reziduale (containere și pubele pentru toate localitățile membre ADI)
1 088 000
2
Colectarea separată și transportul deșeurilor reciclabile (total) din care:
 - containere și pubele (pentru toate localitățile membre ADI)
 - mijloace de transport (pentru fiecare din cele 5 zone ale proiectului )
2 885 100
 2 305 100
   580 000
3
Colectarea separată și transportul deșeurilor biodegradabile (total) din care:
 - pubele(pentru toate localitățile membre ADI)
 - mijloace de transport (pentru fiecare din cele 5 zone ale proiectului )
2 016 500
 
    976 500
   1 040 000
4
Stații de Transfer (total) din care:
3 228 798
 
      Chișineu Criș
 1 158 467
 
      Ineu
 426 999
 
      Sebiș
 878 524
 
      Bârzava
 764 808
5
Stații de compostare
4 881 114
 
     Arad
4 605 292
 
      Ineu (Mocrea)
    275 882
6
Stație de sortare Ineu ( Mocrea)
1 543 702
7
Compostare individuală (unități individuale de compostare pentru toate localitățile membre ADI)
1 500 000
8
Instalație reciclare deșeuri construcții și demolări (1 concasor mobil pentru întreg județul)
   500 000
9
Închiderea depozitelor urbane
 
 6 000 787
 
Z1 Arad 7depozite (Arad 2 depozite:Poetului, Câmpul Liniștii, Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota, Sântana)
4 426 262
 
Z2 Chișineu Cris
 
  233 817
 
Z3 Ineu
759 949
 
Z4 Sebiș
534 452
 
Z5 Lipova
46 307
10
Închiderea deponiilor neconforme (121 depozite în mediu rural)
953 340
 
TOTAL INVESTIȚII
24 597 340
11
Proiectare
393 791
12
Conștientizarea publicului
504 105
13
AT-altele
823 110
14
Supervizare în timpul construcției/implementării
1 375 442
15
Cheltuieli neprevăzute
 1 175 478
16
Comisioane –taxe legale
     276 292
 
TOTAL (prețuri constante 2009)
29 145 558
 
TOTAL (prețuri curente)
29 635 794
 
  
 
 
ANEXA A 4
ZONELE DE COLECTARE