» Continut "Transparenta decizionala" | SINTEZA Anexa 1-buget 2009 ven-chelt

JUDEȚUL:____________ ARAD Se aproba,
Unitatea administrativ - teritorială: CONSILIUL JUDETEAN ARAD PRESEDINTE
NICOLAE IOȚCU 
        Anexa nr.1
SINTEZA 
privind propunerile pe anul 2009 pentru bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arad 
-mii lei-
                                         DENUMIREA INDICATORILOR  Cod indicat. Propuneri   2009                   
TOTAL VENITURI      00.01 178,063
VENITURI PROPRII      48.02 71,175
I. VENITURI CURENTE      00.02 138,775
A. VENITURI FISCALE     00.03 130,503
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL      00.04 62,273
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE  00.05 1,388
Impozit pe profit      01.02 1,388
  Impozit pe profit de la agenți economici    01.02.01 1,388
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE  00.06 60,645
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit      04.02 60,645
13% Cote defalcate din impozitul pe venit   04.02.01 39,045
22% Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 21,600
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL      00.07 240
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital      05.02 240
   Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital    05.02.50 240
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                                 00.08 0
Impozit pe salarii - total      06.02 0
  Cote defalcate din impozitul pe salarii *)         06.02.02  
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE      00.09  
Impozite si taxe pe proprietate      07.02  
  Impozit pe cladiri   07.02.01  
  Impozit pe terenuri   07.02.02  
  Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru   07.02.03  
  Alte impozite si taxe pe proprietate    07.02.50  
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII     00.10 68,230
Sume defalcate din TVA      11.02 67,609
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor  11.02.01 43,222
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri    11.02.05 12,973
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 11,414
Taxe pe servicii specifice      15.02  
  Impozit pe spectacole   15.02.01  
  Alte taxe pe servicii specifice   15.02.50  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea                                      de activitati 16.02 621
  Impozit pe mijloacele de transport   16.02.02 621
  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03  
  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50  
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE     00.11 0
Alte impozite si taxe fiscale      18.02 0
  Alte impozite si taxe   18.02.50  
C.   VENITURI NEFISCALE      00.12 8,272
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE      00.13 7,049
Venituri din proprietate      30.02 6,916
  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale 30.02.01 275
  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti   30.02.03  
  Venituri din concesiuni si inchirieri   30.02.05 3,279
  Venituri din dividende    30.02.08 3,362
  Alte venituri din proprietate   30.02.50  
Venituri din dobanzi      31.02 133
  Alte venituri din dobanzi   31.02.03 133
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII      00.14 1,223
Venituri din prestari de servicii si alte activitati     33.02 16
  Venituri din prestari de servicii   33.02.08  
  Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10  
  Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12  
  Taxe din activitati cadastrale si agricultura   33.02.24  
  Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială 33.02.27  
  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28  
  Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   33.02.50 16
Venituri din taxe administrative, eliberari permise      34.02  
  Taxe extrajudiciare de timbru   34.02.02  
  Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise   34.02.50  
Amenzi, penalitati si confiscari     35.02 19
  Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale   35.02.01  
  Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02  
  Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03  
  Alte amenzi, penalitati si confiscari   35.02.50 19
Diverse venituri      36.02 1,188
  Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice  36.02.05  
  Alte venituri   36.02.50 1,188
Transferuri voluntare, altele decat subventiile      37.02 0
  Donatii si sponsorizari   37.02.01  
  Alte transferuri voluntare   37.02.50  
II. VENITURI DIN CAPITAL                     00.15 9
Venituri din valorificarea unor bunuri      39.02 9
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.02.01 9
  Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03  
  Venituri din privatizare   39.02.04  
  Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07  
III. OPERATIUNI FINANCIARE      00.16 0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate     40.02 0
  Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 40.02.06  
  Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 40.02.07  
  Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate   40.02.50  
IV. SUBVENTII      00.17 39,279
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      00.18 39,279
Subventii de la bugetul de stat      42.02 39,279
A. De capital      00.19 6,973
  Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 42.02.01  
  Investitii finantate partial din imprumuturi externe   42.02.03  
  Aeroporturi de interes local   42.02.04  
  Planuri si regulamente de urbanism   42.02.05  
  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 42.02.06  
  Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD   42.02.07  
  Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor 42.02.09  
  Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 42.02.10  
  Subventii pt.fin.progr.investitii prin Plan operational regional 2007-2013 42.02.19 6,973
B. Curente      00.20 32,306
  Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap   42.02.21 32,306
  Subventii primite din Fondul de Interventie   42.02.28  
Subventii de la alte administratii      43.02  
  Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01  
  Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca   43.02.04  
  Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 43.02.07  
     
TOTAL CHELTUIELI      49.02 178,063
CHELTUIELI CURENTE  01 175,441
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      10 41,008
TITLUL II BUNURI SI SERVICII      20 37,754
TITLUL III DOBANZI      30 0
TITLUL IV SUBVENTII      40 1,650
TITLUL V FONDURI DE REZERVA     50 4,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51 76,144
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI      55 0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 6,973
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA      57 2,044
TITLUL X ALTE CHELTUIELI     59 5,868
CHELTUIELI DE CAPITAL     70 2,500
OPERATIUNI FINANCIARE     79 122
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE      81 122
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 0
TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT      90 0
     
 Cap.51.02 Autoritati publice -CJA activitate proprie      51.02 28,813
1. CHELTUIELI CURENTE      01 27,213
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 12,530
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 7,210
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 56 6,973
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 500
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04 500
2. CHELTUIELI DE CAPITAL      70 1,600
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85  
 Cap.54.02 Alte servicii publice generale      54.02 5,682
   1.CHELTUIELI CURENTE     01 5,560
TITLUL V FONDURI DE REZERVA     50 4,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 1,560
   2.CHELTUIELI DE CAPITAL      70  
 3.OPERATIUNI FINANCIARE      79 122
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE      81 122
Din total capitol:        
  Rambursari credite externe -fond de garantare     x 122
  Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor   x 1,560
    TRANSFERURI CATRE INSTITUTII PUBLICE   1,560
    -buget local   1,515
    -sume TVA   45
  Fonduri de rezerva    x 4,000
    Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale  50 4,000
         
 Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala -Protectie civila     61.02 515
 CHELTUIELI CURENTE      01 515
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 515
CHELTUIELI DE CAPITAL      70  
         
 Cap.65.02 Invatamant      65.02 27,857
CHELTUIELI CURENTE      01 27,857
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 13,060
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 14,481
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 316
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 0
Din total capitol:     85  
    INVATAMANT PRIMAR  x 12,206
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 12,206
    INVATAMANT SPECIAL x 15,651
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 11,868
Centrul Scolar Arad   3,322
Scoala Speciala I-VIII Arad   3,546
Centrul Scolar Ineu   2,745
Scoala Speciala Siria   984
Scoala Speciala Varadia   492
Liceul Teoretic Vasile Goldiș   746
Grupul școlar Henri Coandă    
Grupul școlar A.Marinescu-Lipova    
Grup Scolar forestier    33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 2,156
Centrul Scolar Arad   1,033
Scoala Speciala I-VIII Arad   628
Centrul Scolar Ineu   349
Scoala Speciala Siria   95
Scoala Speciala Varadia   51
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 289
Ajutoare sociale  57.02 289
     Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 10
                                Centrul Scolar Arad   9
                                              Centrul Scolar Ineu   1
     Ajutoare sociale in natura 57.02.02 42
    Centrul Scolar Arad   5
    Scoala Speciala clasele I-VIII   37
        Tichete cresa acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.03 0
Centrul Scolar Ineu    
        Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    57.02.04 237
Centrul Scolar Arad   53
Scoala Speciala I-VIII Arad   76
Centrul Scolar Ineu   65
Scoala Speciala Siria   20
Scoala Speciala Varadia   11
Liceul Teoretic Vasile Goldiș   12
Grupul școlar Henri Coandă    
Grupul școlar A.Marinescu-Lipova    
    Centr.Jud.de Resurse si de Asistenta Educationala ARAD  x 1,338
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 1,192
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 119
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 27
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04 27
CHELTUIELI DE CAPITAL      70  
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85  
 Cap.66.02 Sanatate      66.02 385
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 85
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 300
din care:    
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 85
  Spitalul Capalnas  x 85
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 300
  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  x 200
  Spitalul matern  x 100
 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie      67.02 14,832
 CHELTUIELI CURENTE      01 14,832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 1,105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 600
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 7,230
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 29
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04 29
TITLUL X ALTE CHELTUIELI      59 5,868
  Susținerea cultelor    59.12 2,000
  Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15 3,868
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 0
          Din care:    
    BIBLIOTECA JUDETEANA  x 1,734
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 1,105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 600
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 29
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04 29
CHELTUIELI DE CAPITAL     70  
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51 7,230
    Transferuri cultura x 7,230
    MUZEUL JUDETEAN  51 2,350
    SCOALA DE ARTE  51 650
    CENTRUL CULTURAL JUDETEAN  51 4,230
             Transferuri culte 59 5,868
  Susținerea cultelor    59.12 2,000
  Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15 3,868
         
   Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala     68.02 64,450
CHELTUIELI CURENTE      01 64,450
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 14,191
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 7,316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 41,744
    Transferuri catre alte institutii    9,438
    Transferuri pt.persoane cu handicap   32,306
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1,199
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 0
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0
         
  DIRECTIA GEN.ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  X 63,128
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       14,191
TITLUL II BUNURI SI SERVICII       7,316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE        40,422
    Transferuri catre alte institutii    8,116
    Transferuri pt.persoane cu handicap   32,306
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1,199
   Ajutoare sociale    57.02 1,199
     Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 305
     Ajutoare sociale in natura 57.02.02 467
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04 427
CHELTUIELI DE CAPITAL      70  
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85  
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 1,322
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA GHIOROC  X 972
    Transferuri catre alte institutii    972
UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SAVARSIN  X 350
    Transferuri catre alte institutii    350
   Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica- Compania de apa Arad    70.02 7,207
CHELTUIELI CURENTE      01 7,207
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 7,207
         
   Cap.84.02 Transporturi      84.02 27,982
CHELTUIELI CURENTE      01 27,382
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 0
TITLUL IV SUBVENTII      40 1,650
  Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif   40.03 1,650
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 25,610
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI      55 0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04  
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 600
    A.D.P.J. x 24,132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL     10 122
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20  
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN. PUB.      51 23,410
    Sume din TVA   12,973
    Sume din bugetul local    10,437
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0
  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale  57.02.04  
CHELTUIELI DE CAPITAL        600
    C.T.P. x 1,650
TITLUL IV SUBVENTII      40 1,650
  Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif   40.03 1,650
CHELTUIELI DE CAPITAL      70  
    SC Aeroportul SA x 2,200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 2,200
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI      55  
   Cap.87.02 Alte actiuni economice -     87.02 340
CHELTUIELI CURENTE      01 340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII     20 340
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE      51 0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 0
CHELTUIELI DE CAPITAL      70 0
                   Zona Libera Curtici x 0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  51  
                   CMJ x 340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 340
CHELTUIELI DE CAPITAL  70  
                  Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale x 0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 0
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT     96.02 0
EXCEDENT      98.02 0
DEFICIT     99.02  
                               Director executiv,                                                                        Șef serviciu,                                                
        ec. Ribovici Gheorghina                                                           ec. Gomoi Mariana