» Continut "Transparenta decizionala" | HOTARARE FOND DE RULMENT 03_2009

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL JUDETEAN ARAD
 
PROIECT
HOTARAREA NR.
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielil evidentiate in afara bugetelui local  pe anul 2009
 
           Consiliul Judetean Arad ,
           Avand in vedere :
          - referatul Directiei Economice privind finantarea investitiilor din fondul de rulment propriu al Consiliului Judetean Arad ;
          - prevederile Legii nr.273/29.06.2006 *actualizata* privind finantele publice locale ;
          - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/27.02.2009 ;
          - Ordinul M.F. nr.1917. Normele Metodologice de organizare si conducere a   contabilitatii institutiilor publice modificat si complectat ;
          - Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
 
                     In temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administratia publica locala;
HOTARASTE:
 
          Art 1.  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local, conform anexei MF nr. 11/05, la prezenta hotarare ;
          Art 2.  Se aproba  finantarea investitiilor din disponibilul fondului de rulment cont 5039 pe ordonatorii de credite ai bugetului propriu al Consiliului Judetean Arad, pe obiective de investitii, pe titluri de cheltuieli si grupe de mijloace fixe ,conform anexei 11/06 la prezenta hotărâre; 
          Art 3.   Se aproba lista cheltuielilor de investitii pe anul 2009 cu sursa de finantare  ,, alte surse constituite potrivit legii” conform anexei 3 la prezenta hotarare ;
           
 Prezenta hotarare se comunica la :
          - Institutia prefectului – Judetul Arad ;
          - Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad ;
          - Trezoreria Municipiului Arad ;
          - Directia Economica ;
          - Unitatile subordonate ;
         
 
        PRESEDINTE ,                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI ,
     NICOLAE IOȚCU                                                    IOAN SILAGHI