» Anunturi | Anunt de participare numarul 160441/19.06.2015-Furnizarea si distribuirea de produse de panificatie elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si pri

Data ultimei modificari: 22.06.2015

 Anunt de participare numarul 160441/19.06.2015
 
 
 
 
 
Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 18.06.2015 12:37
Data acceptarii ANRMAP: 18.06.2015 13:25
Data trimiterii la OJ: 18.06.2015
Data publicarii in SEAP: 19.06.2015 01:30
Trimite la OJ: Da
Numarul anuntului in OJ:   /S -  Din *
 
 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 195770
Denumire contract: Furnizarea si distribuirea de produse de panificatie elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal, din judetul ARAD, în anul scolar 2015-2016
Data acceptare: 18.06.2015
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Punct(e) de contact:  NADIA RALUCA LUCACI , Tel.  +40 0357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 357731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
  Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  Furnizarea si distribuirea de produse de panificatie elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal, din judetul ARAD, în anul scolar 2015-2016
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile cu clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat si gradinitele de stat si private cu program normal, din judetul ARAD, în anul scolar 2015-2016
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea de produse de panificatie elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal, din judetul ARAD, în anul scolar 2015-2016. Cantitate totala de produse de panificatie: 7.640.736 portii a 80 gr produs/pachet. Valoarea zilnica este de 0,35 lei/produs/ copil/zi, fara TVA.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1 - Biscuiti dulci (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
  Nu
   
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea de produse de panificatie elevilor din clasele pregatitoare-VIII din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal, din judetul ARAD, în anul scolar 2015-2016. Cantitate totala de produse de panificatie: 7.640.736 portii a 80 gr produs/pachet.Valoarea zilnica este de 0,35 lei/produs/ copil/zi, fara TVA.
 
Valoarea estimata fara TVA: 2,674,257.6 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
   177  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice și garantii solicitate
  Cuantumul: 50.000 lei, sa fie irevocabila. Valabilitatea: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, care va acoperi si perioada de valabilitate a ofertei.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita în mod corespunzator, în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Forma de constituire conform art.86 alin.(1)din HG 925/2006, prin virament în contul Jud.Arad, prin CJA, Trez.Mun.Arad nr.RO13TREZ0215006XXX006670– pers.fizice/juridice române; prin virame.în contul Jud.Arad,prin CJA, Banca Transilvania, Ag.Petru Rares nr. RO03BTRL00201202A17432XX-pers.fizice/juridice straine; prin instrument de garantare emis în cond.legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, prin ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data desch.ofertelor, în numerar la casieria CJA.Dovada constituirii garantiei,dupa caz însotita de declaratia de încadrare în categ.IMM vor fi atasate ofertei,într-un plic separat la vedere. Precizari instrument de garantare: va fi prezentat obligatoriu în original la deschiderea ofertelor, va fi emis în favoarea Jud.Arad, prin CJA,sa faca referire expresa la procedura în cauza;Sa contina în clar denumirea si adresa autoritatii în favoarea careia s-a constituit; Sa aiba înscrisa valabilitatea pt.care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea înscrisa în documentatie;Sa contina parafa lizibila a societatii emitente si semnatura autorizata;Sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta; Acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa in oricare din formele prevazute la art.86 alin.(4) din HG 925/2006. In cazul in care garantia va fi depusa in valuta, conversia se va face la cursul leu/alta valuta emis de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Cuantumul: 10% din pretul contractului, fara TVA. Garantia trebuie sa fie irevocabila, se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia va fi prezentata in limba româna, iar persoanele straine vor prezenta si traducerea autorizata. Forma de constituire: a) prin virament în contul Judetului Arad, deschis la Trezoreria Municipiului Arad,în contul nr. RO13TREZ0215006XXX006670 - pentru persoane fizice/juridice române, prin virament în contul Judetului Arad, deschis la Banca Transilvania, Agentia Petru Rares, nr. RO03BTRL00201202A17432XX - pentru persoane fizice/juridice straine; b) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; c) prin retineri succesive din situatiile de plata. În acest caz, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria ……….., unde va depune o suma de minim 0,5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Forma de constituire aleasa de ofertant nu va putea fi modificata pe toata durata derularii contractului. Restituirea garantiei de buna executie conform prevederilor HG nr.925/2006.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Buget local
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Cerinte de calificare pentru ofertant: Formularul nr. 2 Certificat de participare cu oferta independenta (semnat de toti reprezentantii/ reprezentantii legali ai asocierii); Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Formularul nr. 4 – Declaratia privind eligibilitatea – neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006). Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii: Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 pentru ofertant/toti asociatii – Formular nr.5;Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG 34/2006 pentru tertul sustinator, daca este cazul – Formular nr.28. Persoanele juridice române vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de Ministerul Finantelor Publice – ANAF, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de primaria pe raza careia este stabilit op ec, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie de proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006. în acest caz autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ulterior prezentarea certificatelor de atestare fiscala, dupa caz.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, cu modif.si compl.ulterioare. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Nota: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare din situatiile prevazute de art.180 si art.181 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari, publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului în care ofertantul prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente în domeniu.

Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/subcontrantanti/tert sustinator:Formular nr. 26 – Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modif.si compl. ulterioare.
Încadrarea în situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (conform art.3 lit.s^2), prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica sunt: Petru-Nicolae IOTCU-presedinte, Cristian-Ioan DRAGAN-administrator public, Romulus-Remus GUTU -vicepresedinte, Adrian-Florin TOLEA-vicepresedinte, Gheorghina-Mirela RIBOVICI-director executiv, Adrian NEDELCIU-director executiv, Cristian-Gheorghe CÎRLUGEA-director executiv adjunct, Nadia-Raluca LUCACI-sef serviciu, Liliana-Daniela TURJUC-sef serviciu, Daniel-Vasile JURJ - sef serviciu, Andrea Brigitte GLASER-consilier juridic, Silvia Elena BALINT- consilier juridic, Oana-Georgiana MICLE-consilier juridic, Renate-Ecaterina KELEMEN-consilier juridic, Diana-Otilia PUIA-consilier, Teodora Amelita TUDUR-consilier, Mirela-Leontina STANA-consilier, Livia DUMITRU-consilier, Nadina-Lacrimioara FOCSAN-consilier,Viorel-Teodor TURJUC-sef serviciu relatii economice in teritoriu, Andrei BRADEANU-consilier, Diana PARJOL-consilier, Liviu BONTA-consilier, Liliana RAD- consilier, Constantin CATANA –director executiv DSP Arad, dr.Cristina COTUNA-medic primar igiena DSP Arad, dr.Ionel DRAGANESCU - sef serviciu control în sanatate DSP Arad, dr.Viorel AGUD-director executiv DSVSA, Ovidiu HAVRAN-consilier DSVSA Arad, Carmen LEAH-consilier DSVSA Arad, Cosmin PRIBAC-prefect Judetul Arad, Imelda KRIEGER-inspector principal Institutia Prefectului Judetul Arad, Paul OANA- inspector principal Institutia Prefectului Judetul Arad, Radu BALANEAN-consilier principal Institutia Prefectului Judetul Arad, Claudius-Lucian MLADIN-inspector scolar general-ISJ Arad, Elena BUTACIU-consilier ISJ Arad, Sofia URSOI-consilier ISJ Arad, Gheorghe IANCU-comisar sef adjunct CJPC Arad, Veronica BADAU-comisar superior CJPC Arad, Ioan BRADE-comisar superior CJPC Arad, Marius-Florin DRAGANESCU-sef administratie AJFP Arad, Adina ARUSTI-inspector principal AJFP Arad, Clara BOHM-inspector superior AJFP Arad, respectiv consilierii judeteni: Zeno-Catalin ACHIM, Aurel ARDELEAN, Gyorgy BOLONI, Simion BUDIU,Dorina-Rodica CHAMBRE, Valentin COVALIV, Vasilica DAMIAN,Daniel-Sorin DURUS,Dumitru-Florian ENACHIUC, Cristian FEIES,Ioan GLIGOR, Dacian-Alin HARLAU, Simona-Lucia IORGOVAN, Cornel-Stefan LUCACI,Ioan MICLE,Petru MOT, Daniel NEGREA, Mircea-Laurentiu ONEA,Caius-Mihai PARPALA,Cosmin-Nicolae PERETEATCU, Ioan PLAVETI, Garofita POPA, Mircea PURCARU, Gheorghe SABAU,Ioan-Gheorghe SECULI,Marius-Mircea SULINCEAN, Gyorgy SIPOS,Florin-Dan TRIPA,Ion ULICI,Teodor VESA. Nota:Pentru persoanele juridice române documentele vor fi prezentate în oricare din formele: în original, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta aceste documente in original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata. Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza:
a) Persoane juridice române: prezentarea Certificatului constatator eliberat de ONRC de pe lânga instanta competenta, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte informatii privind sediul social, punctele de lucru, administratorii societatii, precum si obiectul de activitate, care trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator eliberat de ONRC. Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin serviciul online InfoCert – https://portal.onrc.ro.
Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza:
b) Persoane juridice straine:Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit.
c) Prezentarea documentului de înregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala)
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Cerinte de calificare pentru ofertant /asociatie: Se vor prezenta informatii privind cifra de afaceri globala în ultimii 3 ani.
Se va completa Fisa de „Informatii generale”-Formularul nr. 3.
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Se va completa Fisa de „Informatii generale”Formularul nr. 3. Conform art.185 lit.c) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita depunerii ofertei) a furnizat produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Ofertantul va prezenta lista principalelor furnizari de produse din ultimii 3 ani, lista din care sa rezulte produse similare cu cele supuse achizitiei, cu valoare/valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei, fara TVA, furnizate la nivel de contract/ contracte. Lista va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se vor completa: Formular nr.6, Formular nr.9 -Experienta similara aferenta fiecarui contract, care va fi insotita de certificari de buna executie pentru produsele livrate sau alte documente echivalente.
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Convertirea în lei si valuta, pentru ofertantii români si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt. fiecare an.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Ofertantul va prezenta declaratia privind personalul de specialitate si calificat corespunzator indeplinirii contractului, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Se vor completa: Formular nr.11, Formular 12;
Ofertantul va avea în vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite în acest sens si având efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.

Se vor prezenta documente care confirma: -instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (copie document/ adeverinta); -efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta);
Documentele/ adeverintele prezentate vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii:
Conditii privind mijloacele de transport. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (închiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie) de autovehicule pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare. Se va completa Formular nr. 15.
Se vor prezenta documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, înregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. (documente care confirma modul de dispunere a acestora-închiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie si copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Ofertantul va face dovada ca dispune de depozit(e) alimentar(e) dotat(e) cu instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie.
Se vor prezenta documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit(e) înregistrat(e) conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Se va prezenta Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001/2008 sau echivalent, similar ca activitate cu obiectul prezentei achizitii. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota 2: Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
  Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
  Se vor completa: Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse în ultimii 3 ani –Formular nr.6, Experienta similara-Formular nr.9 (unde se vor regasi produsele similare livrate la nivel de contract/ contracte). Se vor completa urmatoarele: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular nr.11; Lista/informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a personalului responsabil de îndeplinirea contractului – Formular nr. 12 Se va complete Formular nr.15- decl.privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare. Ordinul A.N.S.V.S.A 111/2008 cu modificarile si completarile ulterioare Se va prezenta: Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent – sistemul de management al calitatii.
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Da
  Elementul procesului repetitiv de ofertare este pretul. Nr.runde:1; Durata rundei: 24 h.Invitatia se transmite electronic simultan ofertantilor cu oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice.Sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la cea mai buna oferta financiara, nr.participanti, conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze.Ofertantii nu pot decât sa îmbunatatateasca oferta depusa.In cazul în care ofertantul declarat admis nu modifica în cadrul licitatiei pretul, la stabilirea clasamentului final este luata în considerata oferta depusa initial conform criteriului de atribuire stabilit.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
  12
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2015 16:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  04.08.2015 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data04.08.2015 11:00
  Locul: Consiliul Judetean Arad
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, experti cooptati, observatori CVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Nu
  Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
  In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, se asociaza sau subcontracteaza, se vor prezenta datele de identificare atat pentru ofertant, cat si pentru asociati/tert/subcontractanti, dupa caz. In cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, departajarea ofertelor se va face prin reofertare în plic inchis. Dupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitate în documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 – 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  str.Corneliu Coposu, nr.22 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310003 , Romania , Tel.  +40 0357731100 , Email:  achizitii.cjarad@yahoo.com , Fax:  +40 0354731287 , Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro